GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

POLS GIDA DIŞ TİCARET A.Ş.’ye (Bundan sonra POLS GIDA anılacaktır) aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgiler ve Şirketimizin politikası aşağıda sıralanmıştır. POLS GIDA 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan ve diğer ilgili maddelerinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla müşterilerimiz ile web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. Kişilerin bu hususlarda dikkatini çekmek isteriz. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama Metni ile politikamızı mevzuatta yapılacak değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleyebileceğimizi belirtmek isteriz.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacı:

 1. Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,
 2. Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini,
 3. Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,
 4. Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,
 5. Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
 6. Kişisel verileri saklama sürelerini,
 7. İlgili kişilerin kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,
 8. İlgili kişilerin elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerini nasıl değiştirebileceklerini,
 9. Resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını,

açıklamaktadır.

 1. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:
 2. Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;
 3. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için;
 4. Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;
 5. Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;

KVKK ve ilgili düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

 • Hangi kişi gruplarının kişisel verileri işlenmektedir:

Üye Müşteri, Misafir Müşteri (üye olmadan siteden alışveriş yapan kullanıcılar), Çevrimiçi Ziyaretçi, Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişi, Satıcı/Tedarikçi/Satıcı Adayı/Satıcı veya Tedarikçi Çalışanı veya Yetkilisi’nin kişisel verileri KVKK ve ilgili düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

 • Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığı hususları:

Şirketimiz kişisel verileri, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun ve yine yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ile sözleşme süreçlerini yürütebilmek, muhasebe ve satın alma işlemlerinin takip edebilmek, idari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması, bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi, misafir-müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümleyebilmek amaçlarıyla işlemektedir.

Kişisel veri, aşağıda belirtilen iş süreçlerinde alınmaktadır:

Firmamız internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;

Elektronik ticaret sözleşmesinin kurulması ile beraber; kimlik bilgisi (ad soyad, doğum tarihi / yeri, TC Kimlik No), iletişim bilgileri (açık adres, e-posta adresi, telefon numarası), fatura talep edilmesi ve paylaşılması halinde (TC Kimlik No, Vergi Kimlik No, Vergi Dairesi), kredi kartı ile ödeme yapılması halinde ödeme kuruluşuna gönderilmek üzere işlenmesi, ödeme yöntemi olarak havale seçilmesi halinde banka iban ve kullanılan bankaya ilişkin bilgiler,

Üye olmanız halinde; özel verilmiş kullanıcı adı ve şifreniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmetlerin kayıtları (talep ve şikayet yönetimi), şikayetlere ilişkin alınan formla oluşan kayıtlar, üye olunması ile sağladığımız elektronik ticaret sistemi çerçevesinde veri işleyen sıfatı tutulması amacı ve işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemeden sadece depolama ve sistemin kullanılması ile oluşan müşterilere ait bilgiler, tacir olmanız sebebi ile fırsat ve kampanyalardan yararlanabilmeniz için size ticari ileti gönderebilmek amacı ile işlenen iletişim verileri,

Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;

Firmamız ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;


Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden.

 • Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri:

Kişisel verileriniz, Şirketimiz nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde ilgili mevzuat ve özellikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

 • Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği hususları:

Şirketimiz kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. İş bu metinde belirtilen amaçlarla, verdiğimiz hizmetlerin temini amacıyla yurt içinde ve yurt dışında altyapı ve bilişim hizmet sağlayıcıları ile birlikte çalışmaktayız. Bu çerçevede ilgili kişilere ait kişisel verileri, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılması başlıklı 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılması başlıklı 9. maddesinde yer alan hukuka uygunluk nedenlerinden herhangi birinin varlığı halinde ve yoksa ilgili kişilerin aktarıma yönelik açık rızası doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışındaki üçüncü taraflara aktarmaktayız.

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanısıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVK Kanunu uyumlu hükümler sayesinde hukuki olarak da korunmaktadır.

 • Kişisel verileri saklama süreleri:

Şirketimiz işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamız da ayrıca internet sitemizde yayınlanacaktır.

 • İlgili kişilerin kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,

Şirketimizce işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin (kişisel verisi işlenen kişi) Kişisel Verileri Koruma Kanunu Madde 11 ve ilgili diğer maddeleri uyarınca sahip olduğu haklar şunlardır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi istenmişse ve/veya silinmesi veya yok edilmesi istenmişse, bu durumun, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer verilen haklarınızı kullanmak için taleplerinizi: internet sitemizde kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak kisiselveriler@polsgurme.com adresine, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz aracılığıyla pols@hs01.kep.tr adresine veya kimliğinizi tevsik edici belgeleri de ekleyip yazılı olarak, Kavaklıdere Mahallesi. Havuzlu Sokak. No:4/2 06680 Çankaya/ANKARA” adresine, gönderebilirsiniz.

 • Elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerini nasıl değiştirebileceklerini:

Şirketimiz tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının internet sitesi veya mobil uygulamasına üye olurken veya daha sonraki bir zamanda vermiş olduğunuz ticari elektronik ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi dilediğiniz zaman değiştirebilir veya güncelleyebilirsiniz. Üyeliğin sona erdirilmesi, ticari elektronik ileti alma konusunda verdiğiniz onayın geri alınması anlamına gelmemektedir. Bu nedenle ayrıca verdiğiniz onayı geri almaya ilişkin tüm işlemleri tamamladığınızdan emin olunuz.

 • Resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını:

Şirketimiz tarafından alınan kişisel verileriniz ve gezinme bilgileriniz; yasalar karşısındaki yükümlülüğümüzü ifa amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu tüm durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR İLE SORUMLULUK

Şirketimiz, internet sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Şirketimiz, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Şirketimize ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, sadece internet sitemizin kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

Hizmetlerimizin elektronik ortamda sunulması sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, gecikme, virüs, hat ve/veya sistem arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar ve masraflardan POLS GIDA sorumlu değildir.

Firmamız, işbu “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Politika hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

POLS GIDA DIŞ TİCARET A.Ş.

POLS GIDA DIŞ TİCARET A.Ş. (Şirket) Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayın